đỏ cho chót trong Tiếng Anh là gì?

đỏ cho chót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đỏ cho chót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đỏ cho chót

    bright red