đền bù lại trong Tiếng Anh là gì?

đền bù lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đền bù lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đền bù lại

    * ttừ

    remediable