đầy tớ gái trong Tiếng Anh là gì?

đầy tớ gái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầy tớ gái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầy tớ gái

    * dtừ

    skivvy, maid