đầy ngập trong Tiếng Anh là gì?

đầy ngập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầy ngập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầy ngập

    * thngữ

    to fill up

    * ttừ

    chock-full