đầy tội ác trong Tiếng Anh là gì?

đầy tội ác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầy tội ác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầy tội ác

    * ttừ

    felonious