đầy tú hụ trong Tiếng Anh là gì?

đầy tú hụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầy tú hụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầy tú hụ

    fully packed