đầy đờm dãi trong Tiếng Anh là gì?

đầy đờm dãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầy đờm dãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầy đờm dãi

    * ttừ

    pituitous