đầy ác cảm trong Tiếng Anh là gì?

đầy ác cảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầy ác cảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đầy ác cảm

    full of hate