đảng xã hội trong Tiếng Anh là gì?

đảng xã hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đảng xã hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đảng xã hội

    socialist party

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đảng xã hội

    Socialist party