đảng uých trong Tiếng Anh là gì?

đảng uých trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đảng uých sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đảng uých

    * ttừ

    whiggish