đảng phong trong Tiếng Anh là gì?

đảng phong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đảng phong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đảng phong

    true communist approach

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đảng phong

    true communist approach