đảng dân xã trong Tiếng Anh là gì?

đảng dân xã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đảng dân xã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đảng Dân Xã

    Minshato (Japanese political party)