đảng cương trong Tiếng Anh là gì?

đảng cương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đảng cương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đảng cương

    party political programme

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đảng cương

    Party political program

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đảng cương

    party political program