đúng giống trong Tiếng Anh là gì?

đúng giống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đúng giống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đúng giống

    * ttừ

    true-born