đèn trong Tiếng Anh là gì?

đèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đèn

  lamp; light

  thắp đèn to light the lamp

  người thắp đèn lamplighter

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đèn

  * noun

  lamp; light

  thắp đèn: to light the lamp

  người thắp đèn: lamplighter

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đèn

  lamp, lantern