đèn đất trong Tiếng Anh là gì?

đèn đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đèn đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đèn đất

    acetylen lamp; carbide lamp

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đèn đất

    Acetylen lamp, carbide lamp

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đèn đất

    acetylene lamp, carbide lamp