đèn khí đá trong Tiếng Anh là gì?

đèn khí đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đèn khí đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đèn khí đá

    xem đèn đất