đèn bỏ túi trong Tiếng Anh là gì?

đèn bỏ túi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đèn bỏ túi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đèn bỏ túi

    flashlight