đèn đổi tần trong Tiếng Anh là gì?

đèn đổi tần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đèn đổi tần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đèn đổi tần

    * dtừ

    mixer tube, frequency changer-tube, radio tube (đèn đổi tần số)