ám tự morse trong Tiếng Anh là gì?

ám tự morse trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ám tự morse sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ám tự Morse

    Morse code