yellow bean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yellow bean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yellow bean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yellow bean.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • yellow bean

    Similar:

    wax bean: snap beans with yellow pods

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).