wilful misrepresentation of facts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilful misrepresentation of facts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilful misrepresentation of facts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilful misrepresentation of facts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wilful misrepresentation of facts

    * kinh tế

    sự tự ý bóp méo sự kiện, sự khai man