wilfully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilfully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilfully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilfully.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wilfully

    Similar:

    willfully: in a willful manner

    she had willfully deceived me

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).