wilful action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilful action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilful action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilful action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wilful action

    * kinh tế

    hành vi cố ý