wilful misconduct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilful misconduct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilful misconduct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilful misconduct.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wilful misconduct

    * kinh tế

    hành vi phạm pháp cố ý