wilful caused loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilful caused loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilful caused loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilful caused loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wilful caused loss

    * kinh tế

    tổn thất cố ý gây ra