wilful mispresentation of facts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilful mispresentation of facts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilful mispresentation of facts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilful mispresentation of facts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wilful mispresentation of facts

    * kinh tế

    sự khai man

    sự tự ý bóp méo sự kiện