wilfulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilfulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilfulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilfulness.

Từ điển Anh Việt

  • wilfulness

    /'wilfulnis/

    * danh từ

    sự cố ý

    tính bướng bỉnh, tính ưng ngạnh, tính ngoan cố

Từ điển Anh Anh - Wordnet