fractiousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fractiousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fractiousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fractiousness.

Từ điển Anh Việt

  • fractiousness

    /'frækʃəsnis/

    * danh từ

    tính cứng đầu cứng cổ, tính bướng bỉnh

    sự cau có; tính hay phát khùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet