wildcat money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wildcat money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wildcat money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wildcat money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wildcat money

    * kinh tế

    tiền của ngân hàng mèo rừng phát hành