wildcat bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wildcat bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wildcat bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wildcat bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wildcat bank

    * kinh tế

    ngân hàng không ổn định

    ngân hàng mèo rừng