wildcat (bbs software) (wc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wildcat (bbs software) (wc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wildcat (bbs software) (wc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wildcat (bbs software) (wc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wildcat (bbs software) (wc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Phần mềm WildCat (BBS Software)