wildcat drilling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wildcat drilling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wildcat drilling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wildcat drilling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wildcat drilling

    * kỹ thuật

    giếng thăm dò

    giếng tìm kiếm