welter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welter.

Từ điển Anh Việt

 • welter

  /'welt /

  * danh từ

  đòn nặng

  người to lớn; vật to lớn

  * danh từ

  sự rối loạn, tình trạng rối loạn, mớ hỗn độn; cuộc xung đột vu v

  the welter of the waves: sóng cuồn cuộn hung dữ

  * nội động từ

  đắm mình trong bùn

  (nghĩa bóng) (+ in) nhúng trong, tắm trong (máu...)

  (động vật học), nổi sóng (biển)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • welter

  toss, roll, or rise and fall in an uncontrolled way

  The shipwrecked survivors weltered in the sea for hours

  be immersed in

  welter in work

  Similar:

  clutter: a confused multitude of things

  Synonyms: jumble, muddle, fuddle, mare's nest, smother

  wallow: roll around, "pigs were wallowing in the mud"