welter-weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welter-weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welter-weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welter-weight.

Từ điển Anh Việt

  • welter-weight

    /'welt weit/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) võ sĩ hạng bán trung