walt whitman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walt whitman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walt whitman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walt whitman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walt whitman

    Similar:

    whitman: United States poet who celebrated the greatness of America (1819-1892)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).