walter elias disney nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walter elias disney nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walter elias disney giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walter elias disney.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walter elias disney

    Similar:

    disney: United States film maker who pioneered animated cartoons and created such characters as Mickey Mouse and Donald Duck; founded Disneyland (1901-1966)

    Synonyms: Walt Disney

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).