walter lippmann nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walter lippmann nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walter lippmann giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walter lippmann.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walter lippmann

    Similar:

    lippmann: United States journalist (1889-1974)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).