visiting card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visiting card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visiting card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visiting card.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • visiting card

    Similar:

    calling card: a printed or written greeting that is left to indicate that you have visited

    Synonyms: card

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).