visiting professor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visiting professor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visiting professor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visiting professor.

Từ điển Anh Việt

  • visiting professor

    * danh từ

    giáo sư thỉnh giảng (giáo sư giảng bài trong một thời gian nhất định ở một trường đại học hay cao đẳng khác, nhất là ở nước ngoài)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • visiting professor

    a professor visiting another college or university to teach for a limited time