visiting fireman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visiting fireman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visiting fireman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visiting fireman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • visiting fireman

    an important or distinguished visitor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).