visiting-list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visiting-list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visiting-list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visiting-list.

Từ điển Anh Việt

  • visiting-list

    * danh từ

    bản kê các buổi đi thăm (cần thực hiện)