visiting-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visiting-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visiting-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visiting-book.

Từ điển Anh Việt

  • visiting-book

    /'vizitiɳbuk/

    * danh từ

    sổ ghi khách đến thăm