vary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vary.

Từ điển Anh Việt

 • vary

  /'veəri/

  * ngoại động từ

  làm cho khác nhau, thay đổi, biến đổi

  to vary the diet: thay đổi chế độ ăn uống

  * nội động từ

  thay đổi, biến đổi, đổi khác

  to vary from day to day: thay đổi mỗi ngày một khác

  khác nhau với, khác với

  this edition varies a little from the first one: bản in này khác với bản in lần thứ nhất một chút

  bất đồng

  opinions vary on this point: ý kiến bất đồng ở điểm này

  (toán học); (vật lý) biến thiên

  (âm nhạc) biến tấu

 • vary

  biến đổi, biến thiên

  to v.directly biến đổi theo tỷ lệ thuận; to v. inversely biến đổi theo tỷ lệ

  ngược

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • vary

  * kỹ thuật

  biến đổi

  biến thiên

  thay đổi

  toán & tin:

  biến đổi, biến thiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • vary

  be subject to change in accordance with a variable

  Prices vary

  His moods vary depending on the weather

  make something more diverse and varied

  Vary the menu

  Synonyms: variegate, motley

  Similar:

  change: become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence

  her mood changes in accordance with the weather

  The supermarket's selection of vegetables varies according to the season

  Synonyms: alter

  deviate: be at variance with; be out of line with

  Synonyms: diverge, depart

  Antonyms: conform