united nations office for drug control and crime prevention nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

united nations office for drug control and crime prevention nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm united nations office for drug control and crime prevention giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của united nations office for drug control and crime prevention.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • united nations office for drug control and crime prevention

    an agency of the United Nations that promotes drug control and crime prevention

    Synonyms: DCCP

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).