uncovering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uncovering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uncovering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uncovering.

Từ điển Anh Việt

  • uncovering

    * danh từ

    (địa chất, địa lý) sự lộ; vết lộ; sự mở vỉa; sự bóc

Từ điển Anh Anh - Wordnet