type of structural elements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

type of structural elements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm type of structural elements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của type of structural elements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • type of structural elements

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kiểu cấu kiện xây dựng