type of payment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

type of payment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm type of payment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của type of payment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • type of payment

    * kinh tế

    phương thức trả tiền