type of building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

type of building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm type of building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của type of building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • type of building

    * kỹ thuật

    kiểu nhà

    xây dựng:

    loại nhà