treat with one's creditors (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

treat with one's creditors (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm treat with one's creditors (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của treat with one's creditors (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • treat with one's creditors (to...)

    * kinh tế

    thương lượng với (các) chủ nợ của mình